Celková cena:
0,00
Ene-Bene (https://www.ene-bene.sk/)

Zásady ochrany soukromí

Firma Mgr. Magda Sodomková, se sídlem  U Vodárny 746/3, 568 02 Svitavy-Lány, IČ: 874 32 528 (ďalej len "firma") pri svojej činnosti dodržuje všetky zásady ochrany osobných údajov tak, ako vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenia dotknutých osôb. Hlavným cieľom Firmy v oblasti ochrany osobných údajov je zabezpečenie súdržnosti a vysokej úrovne ochrany fyzických osôb, našich obchodných partnerov tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

 

Za týmto účelom uskutočnila Firma rozsiahly interný audit, na základe ktorého implementovala vhodné praktické opatrenia smerujúce k ešte väčšej ochrane osobných údajov zákazníkov, fyzických osôb.

 

Firma výslovne prehlasuje, že všetky údaje získané od zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu Firmy a nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru, ďalšiou výnimkou sú situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúce sa objednaného tovaru.

 

Pri našej obchodnej činnosti sme pripravení vždy a predovšetkým obhajovať záujmy našich zákazníkov a obchodných partnerov tak, aby nedochádzalo k zásahom do ich práv a to najmä v oblasti ochrany osobných údajov, najmä dodržiavame zásady transparentnosti a korektnosti spracovania. Vždy dbáme o to, aby zostali zachované všetky práva našich zákazníkov ako subjektu údajov (vrátane práva byť informovaný, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, na vymazanie, na obmedzené spracovanie, právo na prenosnosť údajov, právo namietať či právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania).

 

PRÁVO NA PRÍSTUP k Osobným údajom. Dotknutá osoba môže Firmu kedykoľvek požiadať o informáciu či Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, prípade či dochádza na základe spracovania Osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Ak sú Osobné údaje spracovávané, potom za akým účelom, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané a či má právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku. Ďalej môže Subjekt údajov žiadať o oznámení, odkiaľ Osobné údaje Firma získala. Dotknutá osoba má právo získať kópiu svojich osobných údajov.

 

PRÁVO NA OPRAVU Osobných údajov, čo znamená, že Subjekt údajov môže požiadať Firmu o opravu či doplnenie Osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné.

 

PRÁVO NA VYMAZANIE Osobných údajov znamená, že Firma musí vymazať Osobné údaje Subjektu údajov ak už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, ak Subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre spracovanie, ak Subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo ak je spracovanie alebo je vymazanie dané zákonom.

 

PRÁVO NA OBMEDZENIA spracovanie Osobných údajov znamená, že ak Subjekt údajov podá žiadosť, ktorá vyvolá sporné otázky ohľadom spracovania jeho Osobných údajov (napr. Sporná presnosť, sporný účel či dôvod spracovania), Firma môže mať Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené výslovným súhlasom Subjektu údajov či z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

 

PRÁVO NA prenosnosť údajov znamená, že má Subjekt údajov právo získať svoje Osobné údaje, ktoré Firme poskytol so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a, ak je to technicky možné, má právo, aby Firma tieto údaje odovzdala inému správcovi.

 

Právo namietať proti spravovaní Osobných údajov znamená, že Subjekt údajov smie podať písomnú či elektronickú námietku voči spracovaniu Osobných údajov. Po vznesení námietky nesmie Firma Osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Subjektu údajov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo konkrétneho uplatnenia práva nás kontaktujte na tomto emailu info@ene-bene.cz alebo písomne ​​na adrese sídla.

 

Svitavy 24. 5. 2018

 

Za správcu osobných údajov - Mgr. Magda Sodomková, info@ene-bene.cz, +420 605 158 965, poverená agendou GDPR

Hodnotenie zákazníkov
20.12.2023
velky vyber
rychle dorucenie
pekne vzory a spracovanie
14.12.2023
Z Ene Bene som objednala uz asi 7 bundiciek a aj tričká. Všetky sú veľmi krásne a kvalitné. Môj psík stále nosí aj staršie bundičky- stále sú pekné a niesú vôbec zničené. Som veľmi spokojná a obchodík môžem určite odporučiť!!!!!!
26.08.2023
rychle dodanie a vzrobky sedia mojim psikom ako uliate
30.03.2023
komunikácia
ústretovosť
ochota